Stiahnite si Acrobat Reader   


DERMATOLÓGIA PRE PRAX

Odborný recenzovaný časopis Dermatológia pre prax sa zameriava predovšetkým na ambulantných dermatológov, svojich čitateľov však nachádza aj u klinických dermatológov, ďalej medzi všeobecnými lekármi pre deti a dospelých a inými medicínskymi odborníkmi. Čitateľom poskytuje praktické informácie a up-grade poznatkov o diagnostických a terapeutických postupoch v dermatológii. Slúži na výmenu skúseností z praxe s liečbou určitých diagnóz a s využitím najnovších diagnostických a liečebných postupov, farmakologických i nefarmakologických. Pravidelne prináša pôvodné kazuistiky. Spektrum článkov dopĺňajú aj medziodborové prehľady a správy z odborných dermatologických podujatí. Nechýbajú ani pozvánky na aktuálne dermatologické akcie a upozornenia na práve vychádzajúce odborné knihy.


Všetky publikované odborné články prechádzajú recenziou.

  
Ročník 12, 2018, vychádza 4-krát ročne

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Redakčná rada: MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Ján Lidaj,  MUDr. Klára Martinásková, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD.,  doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.,
 
Vydavateľ časopisu v SR: SOLEN, s. r. o.
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava


Redaktorka: Mgr. Miroslava Dostálová, tel. 02/5413 1381, mob. 0911 900 599
e-mail: dostalova@solen.sk


Obchodné oddelenie: Mag. Helena Machánková, 02/ 5413 1365, mob. 0910 902 599
e-mail: machankova@solen.sk

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Predplatné v SR:

SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
predplatne@solen.sk
tel.: 02 / 5465 0649
fax.: 02 / 5465 1384

Predplatné na rok 2018 za 4 čísla je 12 €.

Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.

Registrácia MK SR pod číslom EV 3581/09.

ISSN 1337-1746 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-4207 (online)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Dermatol. prax

created by © zooom.sk s.r.o.