Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Martina Part, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Eruptívne dermatofibrómy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Kožný mikrobióm a atopická dermatitída
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Mondorova choroba penisu
MUDr. Miroslav Ferenčík
Ambulancia chronickej bolesti, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Postherpetická neuralgia
MUDr. František Bodo ml.
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
MUDr. Štefan Kvak
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s
Sinus pilonidalis – naše skúsenosti s liečbou
Sinus pilonidalis (SP) je získané ochorenie kože a podkožia intergluteálnej krajiny, ktoré postihuje hlavne mladých produktívnych ľudí. Spôsobuje nemalé trápenie a predlžuje ich práceneschopnosť, čo má nemalý sociálno- ekonomický vplyv na spoločnosť. Tento článok si kladie za cieľ vysvetliť, ako sinus pilonidalis vzniká, jeho prejavy, predstaviť liečbu na našom pracovisku, pričom kladie dôraz na úspešnosť jednotlivých metód a ich výhod, resp. nevýhod pre pacienta. Toto ochorenie je na pokraji chirurgického záujmu, pričom liečba spočíva často v rukách mladého a neskúseného chirurga. Naše doterajšie skúsenosti ukazujú cestu, ako dané ochorenie riešiť.
Kľúčové slová: sinus pilonidalis sacralis, liečba, skúsenosti

Sinus pilonidalis - our experience with treatment
Sinus pilonidalis (SP) is an gained disease of a skin and a subcutis intergluteal area. Mainly young productive people are cursed with it. They have quite serious troubles caused by the disease and thier sick leave has to be prolonged which has a considerable social-economic impact. The aim of this article is to explain how SP arises what are its pymptoms and to introduce the treatment which is performed at our deparment. We want to emphasize the succesfulness of our individual methods and to depict their advantages and disadvantages for the patient. We can say that this disease is at the edge of surgical interes tas the treatment is performed mainly by a young and not very experiences surgeon. Our to date experience show the way of solving that disease successfully.
Key words: sinus pilonidalis sacralis, treatment, experiences
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tatiana Péčová, PhD.
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Inhibícia interleukínu 23 – posun v liečbe chronickej ložiskovej psoriázy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, 3. ročník
Mgr. Dávid Gašparík
Vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM ponúklo zaujímavý 11. ročník
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Spiradenoma
created by © zooom.sk s.r.o.