Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Recept ako na to
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lokálna liečba psoriázy
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická ambulancia, Turčianske Teplice
Algoritmus liečby hidradenitis suppurativa podľa európskych odporúčaní S1
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Vzdušná kontaktná dermatitída vyvolaná aeročasticami
Vzdušná kontaktná dermatitída je osobitný typ kontaktnej dermatitídy. Škodlivá látka je rozptýlená vo forme aeročastíc v pare, spreji, pene alebo prachu a neprichádza do priameho kontaktu s kožným povrchom. Niektoré vzdušné častice pochádzajú z horenia a sú rozptýlené v atmosfére. Po uvoľnení zo vzduchu aeročastice sedimentujú na exponovanú kožu a vyvolávajú oneskorený typ hypersenzitívnej reakcie alebo iritačnú kontaktnú reakciu. Iritačná vzdušná kontaktná dermatitída sa vyskytuje častejšie ako alergická a je podhodnotená. Vyvolávajúce aeročastice ako kauzálny vyvolávateľ môžu navodiť aj fototoxickú alebo fotoalergickú vzdušnú kontaktnú dermatitídu alebo vzdušnú kontaktnú urtikáriu. Vzdušné častice prichádzajú do kontaktu so zakrytými aj odkrytými časťami kožného povrchu. Niektoré škodlivé látky môžu vyvolať v priamom kontakte klasickú alergickú kontaktnú dermatitídu. V klinickom obraze je prítomný typický evolutívny polymorfizmus. Pri nepriamom kontakte aeročastice vyvolávajú odlišný klinický obraz. Medzi látky vyvolávajúce vzdušnú kontaktnú dermatitídu patrí cement, nikel, sesquiterpen lakton (rastlinný alergén) a iné. Prevalencia vzdušnej kontaktnej dermatitídy v Európe narastá, predovšetkým v pracovnom prostredí.
Kľúčové slová: vzdušná kontaktná dermatitída, aeročastice, vzdušné častice, sprej, para, pena, prach

Airborne contact dermatitis involved aerosolized particles
Airborne contact dermatitis is a unique type of contact dermatitis originating from volatile substances in an aerosolized, or airborne fumes without direct handling. Some of volatile particles originate in heating and more likely disseminate in particles into atmosphere. When released into the air, the volatile particles settle on the exposed skin, producing a delayed type hypersensitivity reaction or an irritant contact reaction. The latter is estimated to be underreported and is believed to be more frequent than allergic airborne contact dermatitis. In addition, the causative agent may induce phototoxic or photoallergic airborne contact dermatitis or airborne contact urticaria. Volatile particles come into contact with uncovered and also covered areas of the skin. Some harmful agents may involve classic allergic contact dermatitis with direct handling producing typical evolutive polymorphism in clinical appearance. However, aerosolized particles evoke airborne contact dermatitis producing different clinical appearance. These substances include cement, nickel, sesquiterpen lakton (plant allergen), etc. In Europe, prevalence of airborne contact dermatitis increases in occupation environment.
Key words: airborne contact dermatitis, aerosolized particles, volatile particles, spray, steam, foam, dust
TÉMA ROKA
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň
Léčba středně těžkého a těžkého atopického ekzému udospělých pacientů
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Krátka fotoreminiscencia na XV. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Olomouc 2019
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Porokeratosis actinica superficialis disseminata
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Slávnostná pracovná schôdza SDVS pri príležitosti životného jubilea prezidenta SDVS doc. MUDr. Dušana Buchvalda, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.