Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Recept ako na to
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lokálna liečba psoriázy
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
Fajčenie tabaku je významný rizikový faktor rôznych ochorení vrátane ochorení kože. Koža fajčiara je pravidelne vystavovaná negatívnemu vplyvu mnohých toxických látok, ktoré spôsobujú jej významné poškodenie a urýchlenie výskytu prejavov starnutia, zároveň vytvárajú vhodné podmienky na rozvoj iných kožných ochorení. Fajčenie je preukázaný významný etiopatogenetický rizikový faktor chronických zápalových ochorení ako psoriáza, palmoplantárna pustulóza, hidradenitis suppurativa či autoimunitných ochorení ako napríklad chronický diskoidný lupus. Taktiež sa dokázal negatívny vplyv fajčenia na hojenie akútnych a chronických rán či výrazný karcinogénny účinok so zvýšeným rizikom rozvoja spinocelulárneho karcinómu. Napriek obrovskej snahe informovať verejnosť o rizikách, ktoré fajčenie predstavuje, zostáva naďalej významnou príčinou preventabilnej mortality.
Kľúčové slová: fajčenie, hidradenitis suppurativa, palmoplantárna pustulóza, starnutie kože

The effect of smoking on the skin and skin diseases
Tobacco smoking is a significant risk factor for various diseases, including skin affections. The smoker‘s skin is regularly exposed to the negative effect of many toxic substances causing significant skin damage and acceleration of skin aging, as well as providing the suitable conditions for the development of other skin diseases. Smoking has been proven as a significant etiopathogenetic risk factor for chronic inflammatory diseases such as psoriasis, palmoplantar pustulosis, hidradenitis suppurativa, or autoimmune diseases such as chronic discoid lupus. In addition, smoking has a negative impact on healing process of acute and chronic wounds and has a significant carcinogenic effect resulting in increased risk of spinocellular carcinoma development. Despite the enormous effort to inform the public about the risks that smoking poses, it still remains a substantial cause of preventable mortality.
Key words: tobacco smoking, hidradenitis suppurativa, palmoplantar pustulosis, skin aging
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická ambulancia, Turčianske Teplice
Algoritmus liečby hidradenitis suppurativa podľa európskych odporúčaní S1
Prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Vzdušná kontaktná dermatitída vyvolaná aeročasticami
TÉMA ROKA
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň
Léčba středně těžkého a těžkého atopického ekzému udospělých pacientů
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martina Majerčíková
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
MUDr. Jana Barkociová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Manažment hemangiómov v ORL oblasti u detí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Krátka fotoreminiscencia na XV. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Olomouc 2019
DERMATOPATOLÓGIA V OBRAZOCH
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I., Bratislava
Porokeratosis actinica superficialis disseminata
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Ján Lidaj
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Slávnostná pracovná schôdza SDVS pri príležitosti životného jubilea prezidenta SDVS doc. MUDr. Dušana Buchvalda, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.