Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia PREVC, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Miesto fotoprotekcie v prevencii nemelanómovej rakoviny kože a malígneho melanómu
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Acrodermatitis enteropathica a metabolické ochorenia sprevádzané podobnými kožnými zmenami
MUDr. Alena Korenčíková
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
MUDr. Alena Masarovičová
Dermatovenerologická ambulancia ProCare Sereď
Balneoterapia psoriatickej artritídyBalneotherapy of psoriatic arthritis
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Poliklinika ProCare Euromedix, a. s., Bratislava
Polymorfná svetelná erupcia a iné imunologicky sprostredkované fotodermatózy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Komorbidity atopickej dermatitídy
KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzitná nemocnica Martin
Zriedkavý prípad veľkého melanómu kože vyrastajúceho na nohe
MUDr. Milada Kullová
Ambulantné centrum dermatovenerológie FNsP Žilina, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
Diagnostika lentigo maligna a pigmentových makúl v tvárovej oblasti
Úvod: Diagnostika kožných prejavov na chronicky aktinickej postihnutej koži v tvárovej oblasti je pre dermatológa náročnou úlohou. Diferenciálna diagnostika zahŕňa lentigo maligna, solárne lentigo, plochú seboroickú keratózu, pigmentovú aktinickú keratózu, lichen--planus-like keratózu. Dermatoskopické vyšetrenie v skúsených rukách zlepšuje diagnostickú presnosť. Prípad: V kazuistike upriamujeme pozornosť na pacientku s lentigo maligna na nosovom krídle. Kazuistikou chceme poukázať na zložitosť diferenciálnej diagnostiky pigmentových lézií v tvárovej oblasti. Je to spôsobené nielen tým, že klinické prejavy uvedených lézií sú podobné. Tieto lézie môžu mať rovnaké dermatoskopické znaky. Záver: V ďalšom texte približujeme klinické aj dermatoskopické kritériá lentigo maligna a jemu podobných lézií. Dermatoskopické štruktúry asociované s lentigo maligna sú asymetricky pigmentované folikulárne ústia, anulárno-granulárne štruktúry, romboidálne štruktúry a tmavé škvrny so zachovanými alebo so zaniknutými folikulárnymi ústiami. V nejednoznačných prípadoch je indikovaná biopsia.
Kľúčové slová: lentigo maligna, solárne lentigo, plochá seboroická keratóza, pigmentová aktinická keratóza, lichen-planus-like keratóza, diferenciálna diagnóza, dermatoskopické vyšetrenie

Diagnosis of the lentigo maligna and pigmented macules at the facial area
Introduction: Diagnostic of the cutaneous lesions on chronically sun-damaged facial skin is challenging task for dermatologist. Differencial diagnosis may include lentigo maligna, solar lentigo, early seborrheic keratosis, pigmented actinic keratosis, lichen-planus-like keratosis. Dermoscopy in experienced hands can improve diagnostic accuracy. Case: In our case we concentrate on the patient with lentigo maligna on the right part of the nose. We want to emphasize the difficulty with differencial diagnosis of facial pigmented lesions. This is caused not only by the similarity in clinical apperarance of the aforementioned lesions. These lesions can share the same dermoscopic features. Conclusion: In the further text we state clinical as well as dermoscopic criteria of lentigo maligna and similar lesions. Dermoscopic structures associated with lentigo maligna are asymmetric follicular openings, annular-granular pattern, rhomboidal structures, blotches with preserved follicular openings or blotches that obliterate follicular openings. Any doubtful lesion should undergo biopsy.
Key words: lentigo maligna, solar lentigo, early seborrheic keratosis, pigmented actinic keratosis, lichen-planus-like keratosis, differencial diagnosis, dermoscopic examination
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ, Košice
Švecová D., Nemšovská J.: Contact Dermatitis
created by © zooom.sk s.r.o.