Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia PREVC, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Miesto fotoprotekcie v prevencii nemelanómovej rakoviny kože a malígneho melanómu
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Acrodermatitis enteropathica a metabolické ochorenia sprevádzané podobnými kožnými zmenami
MUDr. Alena Korenčíková
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
MUDr. Alena Masarovičová
Dermatovenerologická ambulancia ProCare Sereď
Balneoterapia psoriatickej artritídyBalneotherapy of psoriatic arthritis
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Poliklinika ProCare Euromedix, a. s., Bratislava
Polymorfná svetelná erupcia a iné imunologicky sprostredkované fotodermatózy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Komorbidity atopickej dermatitídy
KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzitná nemocnica Martin
Zriedkavý prípad veľkého melanómu kože vyrastajúceho na nohe
Úvod: U ľudí svetlej pleti sú dolné končatiny (najmä predkolenia) častým miestom vzniku melanómu kože, ale postihnutie nohy je pomerne zriedkavé. Prípad: Autori opisujú prípad 56-ročného muža s veľkým melanómom vyrastajúcim na dorze ľavej nohy. Nádor rástol približne tri roky a v posledných mesiacoch došlo k jeho výraznej progresii. Chirurgicky bol odstránený parciálnou amputáciou nohy. Melanóm meral 8 krát 4 cm, bol výrazne ulcerovaný a infiltroval hlboké tkanivové štruktúry. Breslowov index dosahoval 15 mm. Ďalšie klinické vyšetrenia potvrdili metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách, pľúcach a mozgu. Pacient zomrel 11 mesiacov po stanovení diagnózy. Záver: Hoci v našej populácii vznikajú melanómy na nohe zriedkavo, zvyčajne sa diagnostikujú už v pokročilom štádiu. Ako poukazuje aj naša kazuistika, niekedy môžu dosiahnuť veľké rozmery, na čom sa zvyčajne podieľa samotný pacient dlhodobým ignorovaním prejavov ochorenia. Z klinického hľadiska je dôležité, že spočiatku môžu pripomínať iné chorobné jednotky, preto je najmä pri nehojacich sa defektoch či ložiskových pigmentových zmenách na stupaji a prstoch nutné myslieť aj na možnú diagnózu melanómu.
Kľúčové slová: malígny melanóm, noha, prognóza

A rare case of a huge cutaneous melanoma arising on the foot
Background: In the light-skinned human ethnicity, the lower extremities (particularly the legs) are frequent location of cutaneous melanoma, however, an involvement of the foot is quite uncommon. Case: The authors describe a 56-year old man, who was diagnosed to have a huge melanoma arising on the dorsum of the left foot. The tumor was growing for cca 3 years and in the last months, there was a rapid increase in size. Partial surgical amputation of the foot with a complete tumor removal was done. Melanoma measured 8 x 4 cm. It was extensively ulcerated and exhibited a deep tissue invasion. Breslow‘s thickness was 15 mm. Further clinical work-up revealed metastases in the regional lymph nodes, lungs and brain. The patient died 11 months after initial diagnosis. Conclusion: Although skin melanomas arising on the foot are relatively rare in our population, they are usually diagnosed at an advanced stage. As it has been pointed out in our case report, they sometimes reach a large size, mostly due to the patientʼs long-term ignorance of disease. From a clinical point of view it is important, they may initially imitate another pathologic entities. Therefore, especially the non-healing defects and local pigmented changes on the sole or toes must not be overlooked and should be suspected for a potential diagnosis of melanoma.
Key words: malignant melanoma, foot, prognosis
MUDr. Milada Kullová
Ambulantné centrum dermatovenerológie FNsP Žilina, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
Diagnostika lentigo maligna a pigmentových makúl v tvárovej oblasti
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ, Košice
Švecová D., Nemšovská J.: Contact Dermatitis
created by © zooom.sk s.r.o.