Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia PREVC, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Miesto fotoprotekcie v prevencii nemelanómovej rakoviny kože a malígneho melanómu
Chronická expozícia slnečnému žiareniu je asociovaná celosvetovo so zvýšenou incidenciou rakoviny kože, viac špecifická je táto súvislosť pre aktinické keratózy (AK) a nemelanómovú rakovinu kože (NMSC). Odhaduje sa, že expozícia UV žiareniu je asociovaná so 65 % všetkých melanómov a s 90 % NMSC. Väčšina keratinocytových malignít a mnohé kožné melanómy sú zapríčinené mutáciami v kľúčových génoch a sú indukované ultrafialovým žiarením. Viaceré publikované štúdie dokázali ochranný vplyv sunscreenov proti malígnym kožným nádorom pri ich pravidelnom používaní (obmedzenie poškodenia DNA keratinocytov). V budúcnosti sa zrejme fotoprotektivne účinky sunscreenov budú rozširovať o fotoopravné (reparačné fotolyázové enzýmy inkorporované do sunscreenov). Pribudnú zrejme aj chemopreventívne stratégie proti kožnej karcinogenéze so zreteľom na starnutie populácie a zvyšujúcu sa incidenciu NMSC i malígneho melanómu celosvetovo.
Kľúčové slová: nemelanómová rakovina kože, malígny melanóm, fotoprotekcia, prevencia

A photoprotection position in the prevention of non-melanoma skin cancer and malignant melanoma
Chronic sun exposure is associated worldwide with an increased incidence of skin cancer,more specifically is this related to AK and NMSC. It is estimated that UVR exposure is associated with 65% of all melanomas and with 90% of NMSC. Most keratinocyte malignancies and many skin melanomas are caused by mutations in key gens and are induced by UVR. Several published studies have demonstrated the protective effect of sunscreens on malignant skin tumors when used regularly (reductiton of keratinocyte DNA damage). In the future, the photoprotective effects of sunscreens will probably be enhanced by photo corrective (repair photolyase enzymes incorporated into sunscreens). Chemopreventive strategies for cutaneous carcinogenesis are also likely to increase with regard to population aging and increasing incidence of both NMSC and malignant melanoma.
Key words: non melanoma skin cancer , malignant melanoma, photoprotection, prevention
MUDr. Zuzana Kardošová, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Acrodermatitis enteropathica a metabolické ochorenia sprevádzané podobnými kožnými zmenami
MUDr. Alena Korenčíková
Slovenské liečebné kúpele Piešťany
MUDr. Ulrika Ursínyová, PhD.
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
MUDr. Alena Masarovičová
Dermatovenerologická ambulancia ProCare Sereď
Balneoterapia psoriatickej artritídyBalneotherapy of psoriatic arthritis
MUDr. Monika Heizerová, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Poliklinika ProCare Euromedix, a. s., Bratislava
Polymorfná svetelná erupcia a iné imunologicky sprostredkované fotodermatózy
TÉMA ROKA
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Komorbidity atopickej dermatitídy
KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Milada Kullová
Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzitná nemocnica Martin
Zriedkavý prípad veľkého melanómu kože vyrastajúceho na nohe
MUDr. Milada Kullová
Ambulantné centrum dermatovenerológie FNsP Žilina, Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Martina Bobrovská
Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin
MUDr. Mgr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP Žilina
Diagnostika lentigo maligna a pigmentových makúl v tvárovej oblasti
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ, Košice
Švecová D., Nemšovská J.: Contact Dermatitis
created by © zooom.sk s.r.o.