Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum OÚSA, Bratislava
Nežiaduce kožné reakcie cielenej liečby v onkológii
MUDr. Jana Kafková
DL Centrum s. r. o., Dermatovenerologie a lymfologie, Přerov
Diferenciálně diagnostická rozvaha v trichologii
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
Terapeutické možnosti rozacey
TÉMA ROKA
MUDr. Leóna Vraníková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Dominika Bašteková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Soňa Sárincová
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Ivana Hrtánková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Estetická dermatológia: manažment nespokojného pacienta – prevencia a riešenie následkov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
RNDr. Silvia Jurovčíková
Mycological Laboratory, Department Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
RNDr. Magdaléna Záborská, PhD.
Department of Microbiology, LF UK and UNB, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Department of Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
Monitoring the Prevalence of a Spectrum of Microorganisms in Otitis Externa with Main Focus on Otomycoses in Slovakia in the Period from 2012 to 2015 – pilot study
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, Tatranská Lomnica, 2018
MUDr. Petra Mečiarová
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Mgr. Dávid Gašparík
Periodické inovačné vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM oslávilo 10. jubileum
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
Skvamocelulárny karcinóm kože vznikajúci z keratoakantómu – opis dvoch prípadov
Úvod: Keratoakantóm je pomerne častá skvamoproliferatívna kožná lézia charakteristická náhlym vznikom a rýchlym rastom, po ktorom nasleduje spontánna regresia. Po kompletnom chirurgickom odstránení zvyčajne nemá ďalší klinický dosah. Niekedy však môže podliehať malígnej nádorovej transformácii. Opis prípadu: Autor stručne opisuje dva prípady keratoakantómu s fokálnou malígnou transformáciou do invazívneho skvamocelulárneho karcinómu. V prvom prípade išlo o 84-ročnú pacientku s léziou vyrastajúcou na brade, v druhom o 85-ročnú pacientku s léziou lokalizovanou pri ľavom ústnom kútiku. Záver: Malígna nádorová transformácia keratoakantómu je v dermatopatologickej praxi zriedkavý, nie však výnimočný nález. Najčastejšie k nej dochádza u starých ľudí na koži chronicky exponovanej slnečnému žiareniu. Makroskopicky suspektný keratoakantóm by mal byť exstirpovaný celý a histologicky spracovaný a vyšetrený kompletne. Klinik by mal v sprievodnom liste k zásielke bioptického materiálu vždy uviesť údaj o charaktere a dĺžke trvania rastu tumoru, čo má pre patológa zásadný význam.
Kľúčové slová: keratoakantóm, malígna nádorová transformácia, skvamocelulárny karcinóm

Squamous cell carcinoma od the skin arising from keratoacanthoma – a description of two cases
Introduction: Keratoacanthoma is a relatively common squamoproliferative skin lesion characterized by a rapid onset and fast initial growth, followed by a spontaneous regression. A complete surgical excision is usually curative without any further clinical consequences. However, sometimes it may undergo malignant transformation. Case report: The author briefly describes two cases of keratoacanthoma with a focal malignant transformation to invasive squamous cell carcinoma. The first case represented an 84-year-old female with a lesion arising on a chin, the second one comprised an 85-year-old female with a lesion located near the left labial commissure. Conclusion: In dermatopathological practice, malignant transformation of keratoacanthoma is rare, but not exceptional finding. It mostly occurs in older people on the skin permanently exposed to sunlight. Grossly suspected keratoacanthoma should be resected totally and histologically processed and investigated completely. In the biopsy examination request form, a clinician should provide information about the nature and duration of tumor growth, which is of great importance for pathologist.
Key words: keratoacanthoma, malignant transformation, squamous cell carcinoma
created by © zooom.sk s.r.o.