Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum OÚSA, Bratislava
Nežiaduce kožné reakcie cielenej liečby v onkológii
MUDr. Jana Kafková
DL Centrum s. r. o., Dermatovenerologie a lymfologie, Přerov
Diferenciálně diagnostická rozvaha v trichologii
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
Terapeutické možnosti rozacey
TÉMA ROKA
MUDr. Leóna Vraníková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Dominika Bašteková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Soňa Sárincová
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Ivana Hrtánková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Estetická dermatológia: manažment nespokojného pacienta – prevencia a riešenie následkov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
RNDr. Silvia Jurovčíková
Mycological Laboratory, Department Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
RNDr. Magdaléna Záborská, PhD.
Department of Microbiology, LF UK and UNB, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Department of Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
Monitoring the Prevalence of a Spectrum of Microorganisms in Otitis Externa with Main Focus on Otomycoses in Slovakia in the Period from 2012 to 2015 – pilot study
Introduction: Otitis mycotica externa belongs to the relatively common diseases that occur in patients of all ages. In the period of 2012-2015, in our Mycology Laboratory, we examined a total of 15,881 patients suspected with suspected otitis externa mycotica. Statistical dato show that the chronic form of otitis externa is an annual global problem. Material and Metods: Samples were inoculated into standard bacterial media such as Blood agar, Mc Conckey agar. To cultivation of fungi the basic mycological media we used Sabouraudʹs agar with 2% glucose agar with chloramphenicol and CHROM agar Candida BBL. To diagnose fibrous micromycetes we had specially selective and diagnostive media such as Czapek -Dox agar, Malt extract agar-MEA. The final identification of the isolates was performed by the identification systems Auxacolor 2 (BIO-RAD ),VITEK ID-YST avai laboratory identification system. Results: From the total number of findings, we obtained 317 isolated of yeast microorganisms, which was 64,3% of the total number of positive findings and 176 isolates of fibrous micromycetes which was 35,6%. We identified 12 species of micromycetes, of which yeasts were represented by 7 species and fibrous fungi by 5 species. The highest incidence was seen with Candida albicans, less frequent were Candida non-albicans (such as Candida parapsilosis, Candida giulliermondii, Candida krusei and others). From the non-dermatophyte filamentous fungi we caught Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus andAspergillus flavus. Conclusion: The main topic of our pilot study was the statistical evaluation of the incidence of pathogenic fungal microorganisms in ENT patients within the whole Slovakia.
Kľúčové slová: otitis mycotica externa, Candida albicans, Candida non-albicans, Aspergillus niger, mycoses

Monitorovanie prevalencie spektra mikroorganizmov na otitis externa s hlavným zameraním na otomykózy na Slovensku v rokoch 2012 až 2015 – pilotná štúdia
Úvod: Otitis mycotica externa patrí k pomerne častým ochoreniam, ktoré sa vyskytujú u pacientov všetkých vekových kategórií. V rokoch 2012 – 2015 sme v našom mykologickom laboratóriu vyšetrili súbor 15 881 pacientov so suspektnou diagnózou otitis externa mycotica. Štatistické údaje ukazujú, že chronická forma otitis externa je každoročným celosvetovým problémom. Materiál a metódy: Vzorky pacientov boli kultivované na štandardných bakteriologických médiách ako krvný agar, Mc Conckey agar alebo kultiváciu na štandardných mykologických pôdach Sabouraudov agar s 2 % glukózou s chloramfenikolom, CHROM agar Candida BBl. Na diagnostiku vláknitých mikromycét sme mali k dispozícii Czapek-Dox agar, Malt extrakt agar-MEA. Konečná identifikácia izolátov bola diagnostikovaná komerčnou identifikačnou súpravou Auxacolor 2 (BIO -RAD), VITEK ID-YST. Výsledky: Z celkového počtu nálezov sme identifikovali 317 izolátov kvasinkovitých, čo bolo 64,3 % z celkového počtu pozitívnych nálezov a 176 izolátov vláknitých mikromycét, čo predstavovalo 35,6 %. Identifikovali sme 12 druhov mikromycét, z toho kvasinky boli zastúpené 7 druhmi a vláknité huby 5 druhmi. Najvyšší výskyt sme zaznamenali pri Candida albicans, menej časté boli druhy Candida non- albicans (ako napr. Candida parapsilosis, Candida giulliermondii, Candida krusei). Z vláknitých mikromycét sme zachytili Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus aAspergillus flavus. Záver: Hlavnou témou našej pilotnej štúdie bolo štatistické vyhodnotenie výskytu patogénnych mykotických mikroorganizmov u ORL pacientov v rámci celého Slovenska.
Key words: otitis mycotica externa, Candida albicans, Candida non-albicans, Aspergillus niger, mykózy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, Tatranská Lomnica, 2018
MUDr. Petra Mečiarová
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Mgr. Dávid Gašparík
Periodické inovačné vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM oslávilo 10. jubileum
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
Skvamocelulárny karcinóm kože vznikajúci z keratoakantómu – opis dvoch prípadov
created by © zooom.sk s.r.o.