Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Dermatovenerologická ambulancia, Preventívne centrum OÚSA, Bratislava
Nežiaduce kožné reakcie cielenej liečby v onkológii
V posledných rokoch pribúdajú v liečbe pokročilých onkologických ochorení nové cielené lieky s viacerými špecifickými mechanizmami účinku. Zvyčajne sú lepšie tolerované ako konvenčná chemoterapia, sú však charakterizované aj rozličnými vedľajšími nežiaducimi prejavmi. Mnohé z nežiaducich prejavov sa manifestujú práve na koži, preto je potrebné poznať nielen ich klinické obrazy, ale dôležité je ich správne manažovanie, aby bolo možné pri ich objavení sa pokračovať s cielenou terapiou. Vedľajšie kožné prejavy sú veľmi časté pri podávaní inhibítorov epidermálneho rastového faktora (EGFRI). Lieky inhibujúce imunitné kontrolné body (ICPI S – immune checkpoint inhibitors) – protilátky anti-CTLA4, protilátky anti-PD-1, protilátky anti-PD-L1 majú takisto rozličné vedľajšie účinky a medzi najčastejšie patria tie, ktoré sa objavia na koži.
Kľúčové slová: kožné toxicity pri podávaní EGFRI a ICPI S , klinické prejavy, manažment

Advers skin effect of target therapy in oncology
In recent years,new targeted drugs with more specific mechanisms of action have been added to the treatment of advanced oncological diseases. They are usually better tolerated than conventional chemotherapy but are characterized by a variety of adverse side effects. Many of the unwanted symptoms are manifesting on the skin, so it is necessary to know not only their clinical images, but also their proper management to be able continue with targeted therapy, when they appear. Side skin effects are very common with administration of epidermal growth factor inhibitors (EGFRI). Immune checkpoint inhibitors (ICPI S ): anti CTLA-4 antibodies,anti PD-1 antibodies, anti PD-L1 antibodies they also have different side effects and among the most common are those that apear on the skin.
Key words: skin toxicities with EGFRI and ICPI S , clinical images, management
MUDr. Jana Kafková
DL Centrum s. r. o., Dermatovenerologie a lymfologie, Přerov
Diferenciálně diagnostická rozvaha v trichologii
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD.
Dermatovenerologickáklinika JLF UK a UNM Martin
Terapeutické možnosti rozacey
TÉMA ROKA
MUDr. Leóna Vraníková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Dominika Bašteková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Soňa Sárincová
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Ivana Hrtánková
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Estetická dermatológia: manažment nespokojného pacienta – prevencia a riešenie následkov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
RNDr. Silvia Jurovčíková
Mycological Laboratory, Department Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
RNDr. Magdaléna Záborská, PhD.
Department of Microbiology, LF UK and UNB, Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Department of Dermatovenerology, LF UK and UNB, Bratislava
Monitoring the Prevalence of a Spectrum of Microorganisms in Otitis Externa with Main Focus on Otomycoses in Slovakia in the Period from 2012 to 2015 – pilot study
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné kúpele Smrdáky
Správa z kongresu Dermatológia pre prax, Tatranská Lomnica, 2018
MUDr. Petra Mečiarová
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Mgr. Dávid Gašparík
Periodické inovačné vzdelávanie mladých dermatológov YOUNGDERM oslávilo 10. jubileum
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD., MPH
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
Skvamocelulárny karcinóm kože vznikajúci z keratoakantómu – opis dvoch prípadov
created by © zooom.sk s.r.o.