Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Kultúra naša každodenná alebo oslava jubilea slovenčiny...
MUDr. Zoltán Szép, PhD.
Katedra dermatovenerológie LF SZU a Onkologický ústav sv. Alžbety, Výučbová kožná ambulancia I, Bratislava, Cytopathos, s. r. o., Laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
Katedra patologickej anatómie LF SZU, Bratislava, Cytopathos, s. r. o., Laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava
Pseudoxanthoma elasticum (Grönblad-Strandberg syndrome)
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Klaudia Péčová
Dermatovenerologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UNB a MFN, Martin
Súčasný pohľad na problematiku hidradenitis suppurativa na Slovensku
MUDr. Zuzana Murárová, PhD.
Kožná ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prevencia nemelanómovej rakoviny kože
Nemelanómová rakovina kože je najčastejšie diagnostikované nádorové ochorenie v populácii. Jej výskyt celosvetovo narastá, výnimkou nie je ani populácia Európy. K nemelanómovej rakovine kože – NMSC (Non Melanoma Skin Cancer) patria všetky kožné malignity nepochádzajúce z melanocytov, prevažnú väčšinu prípadov však predstavuje bazocelulárny karcinóm (BCC) a skvamocelulárny karcinóm (SCC). Za najdôležitejší rizikový faktor vo vývoji týchto nádorov a prekanceróz je UV žiarenie, jeho chronická expozícia a opakované spálenie pokožky. K ďalším etiologickým faktorom patrívyššívek, svetlá pokožka (fototyp I a II), imunosupresia, niektoré chemické látky, genetické faktory, ionizačné žiarenie, profesie vykonávané v exteriéri. Poznanie rizikových faktorov v rozvoji kožnej karcinogenézy nám umožňuje zamerať sa na ne cielene v prevencii týchto častých onkologických ochorení.
Kľúčové slová: nemelanómová rakovina kože, bazocelulárny karcinóm, skvamocelulárny karcinóm, UV žiarenie, fotoprotekcia

Prevention of non melanoma skin cancer
Non-melanoma skin cancer is the most commonly diagnosed tumor disease occurring among the population. Its incidence is on the increase all over the world, with the exception of European population. Non-melanoma skin cancer (NMSC) includes all non-melanocytic skin malignancies, but most of the cases are basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). The most important risk factors in the development of these tumors as well as precanceroses are UV radiation, chronic exposure and repeated burns of the skin. Other etiological factors include older age, light skin (phototype I and II), immunosuppression, some chemicals, genetic factors, ionizing radiation, and the profession performed outside. Knowing the risk factors in the development of skin carcinogenesis enables us to focus on them when it comes to prevention of these frequent oncological diseases.
Key words: non melanoma skin cancer, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, UV radiation, photoprotection
TÉMA ROKA
MUDr. Vladimír Flimer
Dermatovenerologické centrum, s. r. o., Žiar nad Hronom
Excízie pigmentových névov v ambulantnej praxi
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky kožných ochorení, Martin
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
Klinika dermatovenerológie JLF UK a UNM, Martin
Tumory neznámej diferenciácie a nediferencované sarkómy mäkkých tkanív v praxi dermatopatológa
OKIENKO KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGIE
MUDr. Vanda Martišková
DERMA junior, s. r. o., Bratislava
MUDr. Michaela Blaško, PhD.
DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Fotoprotekcia a fotoprotektíva – aktuálny pohľad
PÔVODNÉ čLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr., PhDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline
MUDr. Kamila Hamarová
Chirurgické oddelenie FNsP v Žiline
Pleomorfný nediferencovaný sarkóm mäkkých tkanív – kazuistika
MUDr. Simoneta Hatiarová
Dermatologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Lujza Sabolová, PhD.
Dermatologická ambulancia, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Martin Sabol, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
Malígny melanóm vzniknutý na podklade modrého névu, klinický prípad
created by © zooom.sk s.r.o.