Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie FN, Plzeň
ALERGIE – SYSTÉMOVÉ ONEMOCNĚNÍ S LOKÁLNÍMI PROJEVY
V přehledném článku se diskutuje alergie jako systémové imunopatologická odpověď organizmu z pohledu současných znalostí patogenetických mechanizmů na molekulární úrovni. Tyto obecné mechanizmy se uplatňují v patogenezi různých orgánových projevů a postižení a týkají se kůže, sliznic dýchacích cest nebo celého organizmu.
Kľúčové slová: alergie, imunitní odpověď, regulace, alergický pochod, systémová reakce.

ALLERGY – SYSTEMIC DISEASE WITH TOPICAL MANIFESTATIOS
The allergy as a systemic immunopathologic response of organism is discussed in this rewiew from the point of view of contemporary knowledge of patogenetic mechanisms on cellular and molecular levels. These common mechanisms are asserted in pathogenesis of various organ manifestations in skin, repiratory tract tissue or the whole body.
Key words: allergy, immune response, regulation, allergic march, systemic reaction.
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
INDIKACE K IMUNOLOGICKÉMU A ALERGOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ U KOŽNÍCH CHOROB
KAZUISTIKY
MUDr. Aneta Kelblerová, MUDr. Jana Čadová
Dětská kožní ambulance FN, Praha – Motol
POROKERATÓZA V DĚTSKÉM VĚKU
MUDr. Miroslav Kobsa
Dětské oddělení nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
PSEUDOACANTHOSIS NIGRICANS
MUDr. Jaroslava Vaněčková
1Klinika nemocí kožních a pohlavních FN, Hradec Králové
POTRAVINOVÁ ALERGIE U OBRÁBĚČE KOVŮ IMITUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ
HOT LINE
prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE
PRE SESTRY
Mgr. Veronika Peňázová
Anesteziologickoresuscitační oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
CHRONICKÁ ŽILNÍ INSUFICIENCE, VARIXY
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bienová, Ph.D., MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
ACNE VULGARIS – OSVĚDČENÉ POSTUPY I NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika I. LF UK a VFN, Praha
KOSMETICKÉ VÝHODY TERAPIE NĚKTERÝCH KOŽNÍCH NEMOCÍ POMOCÍ FOTODYNAMICKYAKTIVNÍCH LÁTEK
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN, Praha – Motol
SKRYTÉ A NEOČEKÁVANÉ ALERGENY V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH
created by © zooom.sk s.r.o.