Stiahnite si Acrobat Reader   
 
MEDZIODBOROVÉ PREHĽADY
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie FN, Plzeň
ALERGIE – SYSTÉMOVÉ ONEMOCNĚNÍ S LOKÁLNÍMI PROJEVY
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
INDIKACE K IMUNOLOGICKÉMU A ALERGOLOGICKÉMU VYŠETŘENÍ U KOŽNÍCH CHOROB
KAZUISTIKY
MUDr. Aneta Kelblerová, MUDr. Jana Čadová
Dětská kožní ambulance FN, Praha – Motol
POROKERATÓZA V DĚTSKÉM VĚKU
MUDr. Miroslav Kobsa
Dětské oddělení nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
PSEUDOACANTHOSIS NIGRICANS
MUDr. Jaroslava Vaněčková
1Klinika nemocí kožních a pohlavních FN, Hradec Králové
POTRAVINOVÁ ALERGIE U OBRÁBĚČE KOVŮ IMITUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ
HOT LINE
prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE
PRE SESTRY
Mgr. Veronika Peňázová
Anesteziologickoresuscitační oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
CHRONICKÁ ŽILNÍ INSUFICIENCE, VARIXY
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Martina Bienová, Ph.D., MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
ACNE VULGARIS – OSVĚDČENÉ POSTUPY I NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění zejména dospívajících a s rozdílnou četností výskytu postihuje všechny rasy. Prevalence v dospívání je téměř 100 %, rozdíly jsou v závažnosti postižení. Akné významně mění kvalitu života a představuje vážný socioekonomický problém, přestože nejde o život ohrožující onemocnění, které by bylo v popředí klinického a laboratorního výzkumu. Nejméně 15–30 % pacientů s akné vyžaduje léčbu vzhledem k tíži kožního nálezu, 2–7 % z nich je postiženo jizvami po akné. Volba terapie je dána závažností klinického obrazu, tedy počtem a charakterem kožních eflorescencí, rozsahem postižení kůže, délkou onemocnění a způsobem hojení. U lehkých až středně těžkých forem akné většinou stačí zevní terapeutické postupy, u těžších forem akné se uplatňuje systémová terapie, ale vždy v kombinaci s lokální léčbou.
Kľúčové slová: acne vulgaris, zevní terapie, systémová terapie.

ACNE VULGARIS – GOOD PRACTICE AND NOVELTIES IN THE PHARMACOLOGICAL TREATMENT
Acne is the most common disease affecting especially adolescents of all ethnic groups with different incidence. Prevalence is almost 100 % with differences of disease seriousness. Although not life-threatening and not a major player in clinical and laboratory research, acne markedly influences quality of life and constitutes a socioeconomic problem. Not less than 15–30 % of acne patients require medical treatment due to severity of their clinical condition, 2–7 % of them experience life long post-acne scars. Choice of the treatment depends on severity of the clinical stage, i. e. number of skin leasions, extent or duration of the disease, and on the way of healing. Local therapy is suitable for mild forms of acne, severe forms are treated by systemic treatment in combination with topical preparations in all cases.
Key words: acne vulgaris, topical treatment, systemic treatment.
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika I. LF UK a VFN, Praha
KOSMETICKÉ VÝHODY TERAPIE NĚKTERÝCH KOŽNÍCH NEMOCÍ POMOCÍ FOTODYNAMICKYAKTIVNÍCH LÁTEK
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN, Praha – Motol
SKRYTÉ A NEOČEKÁVANÉ ALERGENY V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH
created by © zooom.sk s.r.o.